Värderingarna främst

Företagets uppförandekod (Code of Conduct)

Vår organisation är skyldig att följa de principer som fastställts i EU:s Dataskyddsförordningen (GDPR). Alla anställda förväntas läsa uppförandekoden och följa den i sitt dagliga arbete.

Kvalitetsansvar

Våra dotterbolag är certifierade enligt ISO 9001: 2015-standarden. Detta säkerställer att alla våra produkter och tjänster är av god kvalitet och följer gällande lagar, föreskrifter, standarder, affärsmetoder samt goda tekniska specifikationer vid leverans.

Miljöansvar

Omsorg för miljön innebär att man tar ansvar för miljötillståndet, som vi påverkar genom våra handlingar eller produkter. Målet med våra dotterbolags miljöansvar är att utveckla miljövänligare arbetssätt. Miljösystemen i våra dotterbolag följer ISO 14001: 2015-standarden.

 • Vi strävar efter att använda mer miljövänliga produkter.
 • Vi strävar efter att öka återvinningen av material och produkter.
 •  Vi strävar efter att minimera materialspill.

Affärsprinciper

Vår viktigaste uppgift är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt stabil och framgångsrik affärsverksamhet. Vi tar ansvar för våra anställda, våra affärspartners och vårt samhälle.

 • Vi följer gällande lagar och internationella avtal.
 • Vi respekterar FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och värnar våra anställdas rättigheter och rättigheterna hos de samhällen som vi arbetar och lever i.
 • Vi förbinder oss att bedriva vår verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt.
 • Vi är för en öppen diskussion med alla som påverkas av vår verksamhet.
 • Vi följer gällande konkurrenslagstiftning.
 • Vi erbjuder inte och tar inte emot obefogad betalning eller ersättning som lockar till lagstridig, oärlig och oetisk verksamhet.
 • Vi skyddar all konfidentiell information från våra kunder respektive affärspartners och respekterar andras immateriella rättigheter.
 • Vi följer internationella handelsbestämmelser och bestämmelser beträffande exportöverakning.

Ansvar som arbetsgivare, köpare och uppdragsgivare

Arbetstagarnas arbetsvillkor ska uppfylla minst följande minimikrav enligt nationell lagstiftning och ILO-avtal.
Vi behandlar alla arbetstagare jämlikt.

 • Vi respekterar människovärdet och individualiteten och en arbetsorganisation med mångfald, vilket innebär förbud mot all form av diskriminering, hot och trakasserier.
 • Vi accepterar inte barn- eller tvångsarbete under några som helst omständigheter.
 • Vi tillåter inte förfaranden som förhindrar fri rörlighet för arbetskraft.
 • Vi anställer inte personer under 15 år, och om åldersgränsen enligt lokala normer är högre anställer vi inte personer som är yngre än den lagliga nedre åldersgränsen.
 • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö och förbinder oss att utveckla den kontinuerligt. Skriftliga anvisningar om arbetssäkerhet ligger framme och används på samtliga av våra arbetsplatser.
 • Vi respekterar arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar enligt respektive lands lag.
 • Vi kompenserar våra anställda på ett rättvist sätt och följer lokala löneföreskrifter samt försäkrar oss om att arbetstiden, inklusive övertid, inte överstiger lagstadgade bestämmelser.
 • Vi strävar efter att se till att våra leverantörer och underleverantörer följer principerna i företagets Code of Conduct.

Star Works Group Oy AbPuurtajankatu 20FI-04440 JärvenpääFINLAND

FO-nummer: 1026458-7
Tel: +358 20 743 2340
E-mail: info(at)swg.fi

Member of the Star Works Group